Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DEL LLOC WEB

Aquesta Política de Privadesa regula l’ús del servei del portal d’Internet amb adreça www.dissalud.com, el responsable del qual a efectes identificatius és:

  • Responsable: DISSALUD, S.L.U.
  • NIF: B25745415
  • Adreça: PASSEIG DE RONDA, 144, LLEIDA, 25008, Lleida
  • Telèfon: 973044527
  • Mail: info@dissalud.com

Finalitat, Per què tractem les vostres dades?

A efecte del previst a RGPD de 27 d’abril de 2016, i la LO 3/2018, tractarem les dades que recullem per a les finalitats següents:

  • Contactar amb vostè en cas que així ens ho demani.
  • Gestionar la vostra navegació a la web, si escau.
  • Remetre comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

Per això l’usuari disposarà d’un formulari de registre l’emplenament del qual legitimarà l’interessat a l’accés i el gaudi de determinats serveis oferts a la web.

Això no obstant, s’informa a l’usuari que en tot formulari de contacte aquest serà informat de l’ús que es farà de les dades obtingudes i, si són utilitzades per a una finalitat diferent, aquest consentiment s’obtindrà prèviament i de manera expressa.

Si el consentiment de l’interessat es dóna en el context d’una declaració escrita que també es refereixi a altres assumptes, la sol·licitud de consentiment es presentarà de manera que es distingeixi clarament dels altres assumptes, de forma intel·ligible i de fàcil accés i utilitzant un llenguatge clar i senzill, de conformitat amb larticle 7.2 del RGPD de 27 dabril de 2016.

Legitimació, Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades es basarà en:

  • El consentiment de l’interessat, per al tractament de les dades, d’acord amb l’article 6. 1. a) del Reglament General Europeu de Protecció de Dades.
  • La necessària execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, d’acord amb l’article 6.1.b) del Reglament General Europeu de Protecció de Dades.

Destinataris A qui comuniquem les teves dades?

Les dades personals no seran objecte de cessió llevat del compliment d’obligacions legalment establertes o per donar suport als serveis vinculats a aquest tractament.

Conservació, durant quant de temps conservem les teves dades?

Conservarem les vostres dades de caràcter personal durant almenys 5 anys en cas que sigui client i per a l’estricte compliment de les obligacions legals establertes a la normativa.

En cas de no ser client conservarem les vostres dades el mínim temps indispensable per gestionar la nostra relació.

Drets, quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si es tracten dades personals que li concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a poder accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides .

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, es deixaran de tractar les dades, excepte per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Les persones interessades podran sol·licitar la portabilitat de les dades per obtenir les dades que han proporcionat en un format estructurat, dús comú i de lectura mecànica, per ser descarregades per si mateixes o transmeses a una altra entitat.

La persona interessada pot exercir els seus drets adreçant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@dissalud.com, o si escau a l’adreça física PASSEIG DE RONDA, 144, LLEIDA, 25008, Lleida.

Consentiment menors, què passa si ets menor d’edat?

En cas que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors de catorze anys, sol·licitarem la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades conforme l’article 7 de la LOPDGDD.

Exactitud, veracitat i seguretat de les dades, com tractem les teves dades?

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exoneran-nos de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta als formularis de registre o subscripció. No respondrem de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l’ús d’aquesta informació.

També reservarem el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. No serem responsables davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada pel responsable sempre que sigui procedent de fonts alienes.
Les dades seran tractades de forma confidencial i sota el sotmetiment a mesures tècniques i organitzatives de seguretat adequades per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.